Miljöinventering

De miljöfarliga ämnen som vi inventerar är till exempel PCB, asbest, kvicksilver och bly. Miljöinventeringen kan variera i omfattning och är inriktad på ett eller flera ämnen. I regel mängdas varje ämne separat och rapporten vi lämnar ifrån oss beskriver hur varje material som innehåller miljöfarliga ämnen skall hanteras vid eventuell rivning eller materialbyte. I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB.